facebook
Потрібна юридична консультація? Наш юрист надасть її безкоштовно

Чи законно вилучати автотранспорт у цивільних осіб та бізнесу для воєнних потреб

Дата публікації: 22.08.2022

Тема вилучення транспортного засобу для потреб ЗСУ за майже півроку повномасштабної війни все ще містить чимало нез’ясованих для українців питань. На найбільш поширені з них підготував роз’яснення юрист Хмельницької  ГО «Подільська правова ліга» Руслан Малий.  

На фото: Руслан Малий – юрист ГО «Подільська правова ліга».

Передусім варто пояснити, якими нормативно-правовими актами взагалі регулюється відповідне питання.

Зокрема основним положенням є ст. 353 Цивільного кодексу України, в ч. 2 статті вказано, що в умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості.

Таке відчуження має назву «реквізиція».

Для того, щоб врегулювати усі процедурні питання реквізиції майна, були прийняті:

 1. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 4765-VI.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України про «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 31.10.2012 №998.

Тобто, на цій стадії розбору нашого питання можна стверджувально відповісти, що в умовах воєнного стану держава може примусово вилучити автомобіль у цивільної особи або юридичної особи.

Хто приймає рішення про реквізицію майна

Закон України від 17.05.2012 4765-VI визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Так, відповідно до ст. 4 Закону від 17.05.2012 4765-VI,примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідноз Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.

Тобто за загальним правилом має бути рішення (документ – наказ) про примусове вилучення майна (у нашому випадку – автомобіля), яке має бути погоджено місцевою владою.

Зі свого боку військове командування – якщо відповідна місцевість перебуває в окупації, або у цьому регіоні ведуться активні бойові дії – приймає рішення та негайно його виконує, без погодження з місцевою владою.

Під час вилучення автомобіля, що отримує на руки власник?

Частина 1 ст. 7 Закону від 17.05.2012 4765-VI зазначає, що примусове відчуження або вилучення майна складається акт. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі – акт) виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Такий акт повинен містити наступні дані:

 1. Назву військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення.
 2. Відомості про власника (власників) майна: для юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті.
 3. Відомості про документ, що встановлює право власності на майно (в разі наявності)
 4. Опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна – відомості про місцезнаходження (адреса). Для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) – відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.
 5. Суму виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Акт підписує власник майна або його законний представник і уповноважені особи військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення Акт скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

У разі відсутності особи, у якої відчужується або вилучається майно, або її законного представника під час складання акта про примусове відчуження або вилучення майна такий акт складається без її участі. В такому разі власник майна або його законний представник має право на ознайомлення з актом про примусове відчуження або вилучення майна. Примірник акта та документ, що містить висновок про вартість майна, вручаються під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.

Важливо, ч. 4 ст. 7 Закону від 17.05.2012 4765-VI передбачає, що у разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.

Отже, процедура реквізиції автомобіля вимагає складання акта та відповідного висновку про оцінку вартості автомобіля.

Як здійснюється оцінка авто під час його реквізиції?

Стаття 8 Закону від 17.05.2012 4765-VI закріплює, що оцінка майна, яке підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання таку оцінку проводять суб’єкти оціночної діяльності – органи державної влади або органи місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.

Оцінка майна, за якою попередньому власнику було відшкодовано вартість примусово відчуженого майна, може бути оскаржена до суду.

Під час здійснення оцінювання вартості авто власник або його законний представник можуть висловлювати власну позицію щодо вартості та способу оцінки транспортного засобу, що обов’язково повинно бути письмово відображено.

У випадку непогодження щодо вартості майна його власник або законний представник може оскаржувати відповідний висновок у судовому порядку.

Як відбувається відшкодування вилученого авто?

Ст. 9 Закону від 17.05.2012 4765-VI зазначає, що право на відшкодування вартості автомобіля (далі – компенсація) у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного мають фізичні особи, у яких відчужені транспортні засоби для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану і відповідно їх правонаступники та спадкоємці.

Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою. До неї додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Тобто, відшкодування вартості відбувається в два етапи. Перший – це попереднє відшкодування вартості, яке здійснюються на підставі висновку про вартість. Але цей етап на сьогодні не працює, тобто одразу можна розглядати другий.

Так, відповідно до другого етапу, власник автомобіля,  після скасування правового режиму воєнного стану звертається до військкомату за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Порядок розгляду заяв та здійснення виплат з метою наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Постанова Кабінету Міністрів України про «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 31.10.2012 №998.

Так, відповідно до п. 5 Постанови від 31.10.2012 №998, у заяві зазначаються такі відомості про заявника:

 • повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб);
 • місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • реквізити банківського рахунка.

Строк розгляду такої заяви становить 10 робочих днів (п. 6 Постанови від 31.10.2012 №998).

За результатами розгляду заяви оформлюють висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (далі – висновок).

Висновок оформляється у трьох примірниках. Перший передається заявникові, другий – територіальному органу Казначейства, третій зберігається за місцем його оформлення.

Орган, що прийняв рішення про примусове відчуження майна, на підставі виданого ним висновку враховує відповідну потребу в коштах у бюджетному запиті на наступний бюджетний період (після скасування правового режиму надзвичайного стану) або на п’ять наступних бюджетних періодів (після скасування правового режиму воєнного стану).

Повну компенсацію виплачують органи, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Чи можна повернути автівку після скасування воєнного стану?

Якщо після скасування правового режиму воєнного стану авто, яке було примусово відчужене, збереглося, а колишній власник або уповноважена ним особа наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку.

Тобто підставою повернення автомобіля є  рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі повернення майна особі, у неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов’язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Таким чином повернення відбувається за двох умов:

 1. Майно збережено
 2. Особа звернулася до суду та отримала відповідне рішення, яке набрало законної сили.

Висновки

Реквізиція майна є законним способом примусового відчуження автомобілів у цивільних та юридичних осіб.

Водночас є чітко встановлена процедура такого вилучення, яка потребує суворого дотримання.

Зокрема можна з впевненістю стверджувати, що працівники поліції чи територіальної оборони не уповноважені відбирати такі автівки, навіть, якщо їхні власники вчинили адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.


P. S. Більше актуальної інформації на правову та гуманітарну тематику – у спецрубриці #StandWithUkraine. В ній акумулюємо матеріали, які можуть стати в нагоді тим, хто страждає, чиї права порушуються внаслідок війни рф проти України.


ВИ МОЖЕТЕНАШУ РОБОТУ СВОЇМ ВНЕСКОМ

Будьте в курсі кожної новини та події – підпишіться на наш Telegram-канал: https://t.me/LegalDevelopmentNetwork

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Знайшли своє рiшення? Допоможiть iншим!

Надрукуйте постер

Роздрукуйте та розмiстiть на дошцi оголошень у своєму под’їздi постер Мережi

Станьте волонтером

Станьте волонтером та допомогайте знаходити рiшення проблем iншим

Потрiбна консультацiя?

Онлайн

Поставте питання, i один з експертiв Мережi надасть вiдповiдь.
Графік роботи чату: з 10:00 до 16:00
щодня
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

В офiсi

Знайдiть найближчу приймальню у своєму мiстi та запишiться на консультацiю.

connect

Приєднатися

Ми завжди відкриті для спроможних організацій та активних особистостей, які поділяють наші місію, бачення та цінності і готові долучитися до їх реалізації.

support

Підтримати

Ми робимо правову допомогу доступною. Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Підтримайте нас у цій роботі.

Повідомити про помилку

×